Thành lập năm 1940 Viện Văn hóa Đan Mạch là tổ chức ngoài chính phủ, không phụ thuộc và bất vụ lợi. Trụ sở chính đặt tại Copenhaga. Tại Ba Lan viện hoạt động từ năm 1994. Viện hoạt động dưới sự bảo trợ danh dự của Nữ Hoàng Mary.

Duński Instytut Kultury w Warszawie

 

Al. Niepodległości 213

 

liên hệ:

tel.: (22) 608 27 04
fax: (22) 608 27 98
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


giờ làm việc 9:00-15:00

 

www.dik.org.pl