Trung tâm Tiệp hoạt động tại Vacsava từ hơn 50 năm nay. Trong thời gian này, trung tâm trở thành địa điểm yêu thích của những người gắn bó với Cộng hòa Tiệp. Nhờ việc kết hợp các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và thông tin mà Trung tâm bổ sung cho hoạt động của các cơ sở ngoại giao Tiệp tại Ba lan. Tại thư viện ở Trung tâm, ngoài sách nhiều lĩnh vực và mạng internet, có thể đọc báo hàng ngày và nhiều tạp chí khác của Tiệp.

Trung tâm tổ chức các lớp dậy tiếng Tiệp với 3 trình độ khác nhau, do giáo viên nhiều kinh nghiệm của trường DH Tổng hợp Vacsava hướng dẫn.

Liên hệ:

tel: +48-22-6297271
fax: +48-22-6283320
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Czeskie Centrum
Al. Róż 16

www.czechcentres.cz/warsaw