Nếu quí vị quan tâm tới quabgr cáo trên trang web hoặc báo in của chúng tôi "Kontynent Warszawa" mời quí vị This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2014 i 2015:
Warszawa
Đề án thực hiện nhờ hỗ trợ tài chính của Ủy Ban Thành phố thủ đô Warszawa

Warszawa
2013:
Warszawa
Đề án thực hiện nhờ hỗ trợ tài chính của Ủy Ban Thành phố thủ đô Warszawa


2011 i 2012:
Warszawa
Đề án thực hiện nhờ hỗ trợ tài chính của Ủy Ban Thành phố thủ đô Warszawa

Warszawa
Dự án được Quỹ hỗ trợ sự hội nhập của công dân các nước thứ ba thuộc Hội đồng châu Âu và ngân sách nhà nước tài trợ.


2010:
WarszawaWarszawaWarszawa
Đề án thực hiện nhờ hỗ trợ tài chính của Ủy Ban Thành phố thủ đô Warszawa

Warszawa
Dự án được Quỹ hỗ trợ sự hội nhập của công dân các nước thứ ba thuộc Hội đồng châu Âu và ngân sách nhà nước tài trợ.


2009:
WarszawaWarszawaWarszawaWarszawaWarszawa
Đề án thực hiện nhờ hỗ trợ tài chính của Ủy Ban Thành phố thủ đô Warszawa

Warszawa
Dự án được Quỹ hỗ trợ sự hội nhập của công dân các nước thứ ba thuộc Hội đồng châu Âu và ngân sách nhà nước tài trợ.


2007:
Đề án nhận được hỗ trợ tài chính của:
Warszawa
của (thuộc) Ủy ban Thành phố thủ đô Warszawa
Quỹ J&S Pro Bono Poloniae


2006:
Warszawa
Trang web được thành lập nhà trợ giúp tài chính của Ủy ban Thành phố thủ đô Warszawa