Là người thành lập tổ chức “Kết nối Châu Phi”, dành được uy tín với tư cách nhà xuất bản trên mạng cùng cộng tác với rất nhiều nhà văn, nhà báo viết cho nhiều tổ chức ở Ba Lan cũng như ở nước ngoài. ông đồng thời cũng là một nhà hùng biện có sức truyền cảm lớn, là nhà xuất bản của trang web: www.afrykaconnect.pl và là một nhà bình luận mạng (blogger) về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội.

James tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế, ngành ngoại giao ở Ba Lan đồng thời có bằng cử nhân về khoa học xã hội và kinh tế ở ấn độ.