Nghệ sỹ kịch câm Nhật.

Anh học kịch câm dưới sự hướng dẫn của nghệ sỹ Nhật JIDAI, tại trường kịch câm duy nhất của Nhật theo trường phái Stefan Niedziałkowski.
Anh học múa botuh theo dẫn dắt của Oono Yoshito.

Anh hiện sống tại Vacsava, nghiên cứu bí quyết và lịch sử kịch câm Ba lan dưới sự hướng dẫn của Stefan Niedziałkowski.

Đồng thời tiếp tục theo học múa butoh tại lớp học của Ishihara Rui.