Tốt nghiệp Viện Biện chứng Đạo Phật tại Dharamsali, hiện anh làm việc tại Viện Châu Á của Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, nơi anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Anh là tác giả của cuốn sách: Hệ thống ngữ pháp Tibet cổ điển.