Ify Nwamana, sinh năm 1970, là người Nigeria, từ năm 2005 sống tại Vác sa va. Tốt nghiệp Anh văn, dậy tiếng Anh ở Phi châu, Á châu và âu châu. Nơi làm việc đầu tiên của anh ta tại Ba lan là SVD Mười Năm, và những nghiệm trải của mình anh miêu tả trong tiểu thuyết 'Stadion. Diabelskie igrzyska'.
Anh hiểu rõ thói quen của khách hàng trên SVD, những luật thống trị trên Sân. Cuốn 'Stadion. Diabelskie igrzyska' là tiểu thuyết đầu tay của anh.


www.pierwsze.pl