Giảng viên khoa Địa lý và Nghiên cứ địa phương (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) trường tổng hợp Vac sa va , xuất thân từ Hy lạp, từ nhiều năm nay cô thường xuyên phổ biến quảng bá văn hóa hy lạp tại Ba Lan- luc đầu trong khuôn khổ của hoạt động hội TKKF "Olimpos", và sau đó với tư cách thành viên của Hội những người bạn của Hy lạp.
www.abakurs.com.pl