Hovhanes Makarian - người dựng phim và quay phim. Anh sinh ra tại Ervan tại Ác menia ngày 26 tháng 8 năm 1984. Tại Ervan anh tốt nghiệp truuwongf máy tính đặc nghệ - RAVSODIA. Hiện sống ở Ba Lan đã từ vài năm nay, chuyên về tạo các tác phẩm tạo hninh và tạo âm.
liên hệ: