Setanta là nhõm nhảy Aia Nhỹ Lan thành lập từ năm 2001 tại Vác sa va. Trong các buổi biểu diễn của mình nhóm kết hợp truyền thống và hiện đại tận dụng không chỉ những cảm hứng âm nhạc dan gian Aia Nhỹ Lan mà cả jazz, rock hay nhạc cổ điển.

kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ttel. Maria Nowak 791 331 232


www.setanta.art.pl