Nữ diễn viên và nữ đạo diễn làm việc tại Państwowy Teatr Żydowski im. Ester Rachela Kamińskia ( Nhà hát Do thái Quốc gia mang tên w Ester Rachela Kamińska ) ở Uwarszawa, là người sáng lập quỹ Shalom. Cô sinh năm 1949 tại thành phố Łodź trong gia đình tiểu thủ công Do thái Szymon Tencer. Tốt nghiệp khoa sân khấu trực thuộc Nhà hát Do thái tại Vác sa va và văn hóa học tại trường tổng hợp Warszawa (UW). Trang nhà của quỹ Shalom (fundacja Shalom)

www.shalom.org.pl