Moh al Nashif là một trong số rất ít người hướng dẫn nhảy bụng là đàn ông. Anh là người Palestin, tuy không tót nghiệp khóa nhảy bụng, nhung anh lớn lên trong nền văn hóa đậm không khí của nhảy bụng và bằng một cách tự nhiên anh đã làm quen và thông thạo nhảy bụng.


Anh hướng dẫn nhảy bụng tại rất nhiều trường nhảy.