David Sauvignon


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Anh là người Pháp, đã sống tám năm tại Trung Âu và Đông Âu - ở Ba lan, Ukraina và Hungary. Là một người yêu âm nhạc, anh cũng là nhà văn, tham gia dẫn chương trình của đài phát thanh "Akademickie Radio Kampus" (Đài phát thanh Kampus). Đây là một chương trình với ngôn ngữ Ba lan được dùng một cách thú vị, mang tên "Cuộc chiến tranh Pháp - Anh dưới cờ trắng - đỏ" (tức là cờ Ba lan - chú thích người dịch). Chương trình còn có sự tham gia của "quân địch" người Anh, cũng như của "quân ta", người Pháp và Ba lan. Vacsava là thành phố anh hiểu biết rõ nhất, mặc dù chưa bao giờ đọc bất cứ cuốn sách hướng dẫn du lịch nào. Anh hòa nhập với người Ba lan một cách thoải mái nhất giữa những người bạn của mình.