Grzegorz Spodarek


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Sinh năm 1978, tốt nghiệp trường trung học tiếng Ukraina tại Gorow Iławecki (thuộc tỉnh Warminsko-Mazurskie) và khoa tiếng Ukraina trường ĐHTH Vacsava. Từ năm 2002, anh là nhà báo của tờ "Nasze Słowo" (Từ ngữ của chúng ta) - tạp chí văn hóa - xã hội xuất bản hàng tuần của người Ukraina tại Ba lan.