Jan Gebert


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Nhà hoạt động xã hội, thành viên cộng đồng người Do thái tại Vacsava.