Ken Narutaki


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Tôi tên là Ken Narutaki, tôi là người Nhật và sống tại Vacsava từ năm 2005. Tôi tự học tiếng Ba lan lúc còn sống ở Tokio. Tôi muốn học tiếng Ba lan vì muốn tìm hiểu thêm về quá trình chuyển đổi chính trị sau năm 1989 tại Đông Âu và Trung Âu. Câu hỏi quan trọng cho tôi là Ba lan đã qua giai đoạn chuyển đổi này hay chưa. Tôi đóng vai trò của người quan sát những điều đang diễn ra ở Vacsava bằng con mắt của người Nhật. Câu chuyện còn tiếp diễn.
Các tiểu luận