Oscar Barboza Lizano


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Là chuyên viên về Châu Mĩ La tinh và nhà sinh học nhiệt đới, chuyên gia môi trường tại SETENA - Secretaría Técnica Ambiental (Văn phòng Kỹ thuật Môi trường Quốc gia) của Costa Rica, thành viên Asociación por la Unidad de Nuestra América (Hội vì một Châu Mĩ Thống nhất). Anh sống tại Vacsava từ nửa năm nay. Hiện anh cộng tác với Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (Trung tâm Nghiên cứu về Châu Mĩ La tinh của ĐHTH Vacsava). Anh có sở thích làm người nghiên cứu bức xạ tự nhiên.