Yeshi Lhosar


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Tôi hiện là người Ba lan gốc Tây tạng. Tên tôi là Yeshi. Tôi đến Ba lan cuối năm 1994, nhờ học bổng học đại học của chính phủ Ba lan. Hiện nay, tôi là bác sỹ trong thời kỳ đào tạo chuyên ngành y học gia đình. Tôi đã sống ở Ba lan 16 năm nay, trong đó 15 năm tại Vacsava, hiện với gia đình riêng. Gia đình tôi có bốn người. Tôi rất mê đi dạo cùng gia đình trong các công viên của thành phố, bất kể mùa nào. Tôi cũng thường xuyên lui tới các nhà hát kịch.
Các tiểu luận