Luis Escobedo

OffLine
EDITOR
DESCRIPTION_VI
Snh ra và lớn lên tại Trujillo, Peru. 10 năm gần đây anh sống ở nước ngoài, trong đó 2 năm rưỡi năm tại Ba lan. Anh đang viết luận án tiến sỹ tại ĐHTH Vacsava. Đồng thời là giọng hát chính của ban nhạc hard rock Yoga Terror.
Các tiểu luận