organizacje

Stephano Sambali znany jako Steve pochodzi z Tanzanii. Urodził się w regionie Tabora. Do Polski przyjechał na początku lat 90. Przez pierwszy rok mieszkał w Łodzi, ucząc się w Łódzkim Studium Języka Polskiego. Po ukończeniu Studium przeniósł się do Warszawy. W tym czasie został wybrany na sekretarza związku zrzeszającego studentów tanzańskich. Współpracował również ze Związkiem Studentów Afrykańskich w Polsce. Stowarzyszenie to zasłynęło m.in. organizowaniem Dni Kultury Afrykańskiej.
Viet Vo Dao to filozofia kryjąca się za wietnamskimi sztukami walki. Związek Sportowy Viet Vo Dao funkcjonujący w Warszawie przekazuje młodym adeptom jej tajniki.
Żydowski Uniwersytet Otwarty jest projektem Gołdy Tencer i Fundacji Shalom. Jego celem jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym warszawiakom możliwości pozyskania wysoko wyprofilowanej wiedzy na temat kultury, twórczości i działalności społecznej Żydów, które stanowiły jedne z najważniejszych komponentów kulturowego dziedzictwa Warszawy.
Stowarzyszenie realizuje idee kreatywnej pracy na rzecz zbliżania kultur i narodów. Jest podzielone na cztery sekcje: literacko-językowo-artystyczną LILEA (literatura, lengua, arte), geograficzno-turystyczną GEOTUR (geografia, turismo), historyczno-polityczną HIPOL (historia, politica) oraz społeczno-kulturalną SOCUL (sociedad, cultura).
Głównym celem Fundacji jest ratowanie śladów kultury żydowskiej na polskiej ziemi. Działalność Fundacji rozpoczeła się w 1983 roku, jej fundatorem i pierwszym prezesem był Sigmund Nissenbaum. 
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest jedną z dziewięciu gmin skupionych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Została reaktywowana jesienią 1997 roku. Ponieważ nie jest organizacją ortodoksyjną, jej członkiem może zostać każdy, kto zgodnie z Prawem Powrotu ma prawo ubiegać się o obywatelstwo Izraela - warunkiem jest, by przynajmniej jedno z dziadków było Żydem.
Stowarzyszenie ma na celu podejmowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zapewnienia edukacji dzieciom i kształcenia dorosłych z regionów dotkniętych biedą i zacofaniem, które ze względów ekonomicznych, politycznych czy kulturowych zostały pozbawione możliwości zdobywania wiedzy. Takim miejscem jest Afganistan.
Jedyna zarejestrowana formalnie ogólnopolska organizacja indianistów. Jej działalność skierowana jest głównie na szeroko pojętą współpracę na rzecz tubylczych Amerykanów, promowanie idei poznania innych ludzi, ich kultury i zwyczajów, postawy szacunku w odnoszeniu się do wszystkich ludzi.
Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej działa przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w ramach Unijnego Projektu EQUAL. Idea Projektu powstała w 2004 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Stowarzyszenie propaguje wiedzę o Albanii i Albańczykach w Polsce oraz wspieraja przedsięwzięca, prowadzące do wzajmenego poznawania się Polaków oraz Albańczyków.
Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW tworzą studenci różnych kierunków, których wspólną pasją jest Afryka. Koło popularyzuje wiedzę na temat kontynentu, podejmując liczne inicjatywy, m.in. organizuje wystawy fotograficzne, przeglądy filmowe, ekspozycje sztuki afrykańskiej, badania terenowe. Publikuje również 'Przegląd Afrykanistyczny'.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat Palestyny poprzez organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, pokazy filmowe, itp.
Związek wyznaniowy, który zrzesza polskich wyznawców szyickiego (imamickiego) odłamu islamu. Stowarzyszenie jest wspólnotą szyicką pozostającą w łączności duchowej z innymi wspólnotami szyickimi w świecie, w szczególności z szyitami żyjącymi w Islamskiej Republice Iranu.
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową powstałą w 1951 roku. W skład IOM wchodzi 127 krajów członkowskich, w tym Polska od 1992 r. IOM zajmuje się zarządzaniem migracjami z korzyścią dla migrantów i społeczeństw.
Stowarzyszenie to muzułmański związek wyznaniowy, będący oddziałem brytyjskiej szyickiej organizacji Ahmadiyya. Zostało zarejestrowane w grudniu 1990 roku, założone przez Zbigniewa Mahmuda Żuka.
Liga Muzułmańska w RP to związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zrzeszający polskich muzułmanów, a także muzułmanów posiadających obywatelstwo polskie oraz muzułmanów ze stałym i czasowym pobytem w Polsce.
Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej jest niezależną organizacją pozarządową, działającą non-profit, której podstawową misją jest propagowanie otwartości wobec różnorodności społecznej.
Fundacja Ormiańska KZKO jest organizacją pozarządową, działającą zgodnie z ideą non-profit, wywodzącą się ze środowiska polskich Ormian. Fundacja w sposób szczególny zajmuje się problemami mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych, uchodźców, imigrantów i społeczności ormiańskiej.
Fundacja Edukacji Międzykulturowej powstała z myślą o upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym i społecznym grup etnicznych i narodowościowych, mieszkających zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Głównym celem Fundacji jest zachęcanie do poznania własnej kultury oraz kultur innych społeczeństw.
Szkoła jest oficjalnym oddziałem międzynarodowej organizacji Yang's Martial Arts Association z Kwaterą Główną w Bostonie, dlatego znana jest też pod nazwą YMAA Warszawa oraz organizacji I-Liq Chuan Association jako I-Liq Chuan Warszawa. Szkoła zajmuje się przede wszystkim stylem Yang Taijiquan, ale też kilkoma innymi wewnętrznymi systemami chińskich sztuk walki np. I-Liq Chuan.
Inicjatywa Wolna Białoruś skupia w swych szeregach młodych ludzi, aktywnie działających na rzecz demokracji w krajach Europy. Stowarzyszenie to wspierało m.in. ukraińską Pomarańczową Rewolucję, a pod koniec 2005 roku - Białoruś. Inicjatywa to z jednej strony portal internetowy www.WolnaBialorus.pl, na bieżąco informujący o ruchach wolnościowych i represjach na opozycji demokratycznej na Białorusi, z drugiej zaś - organizacja konferencji, spotkań czy wymian polsko-białoruskich.
Polski Związek Wushu skupia pasjonatów chińskich sztuk walki. Związek ma na koncie kilkunastoletnią historię i ponad 200 medali, zdobytych przez jego członków podczas rozmaitych imprez międzynarodowych. W 1989 roku został zarejestrowany w Europejskiej Federacji Wushu (IWUF), zaś w czerwcu 1999 roku wszedł w skład Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce powstało w 1986 roku, w kilkadziesiąt lat po pierwszej fali emigracji wietnamskiej do Polski. Dziś Wietnamczycy w Warszawie stanowią jedną z najliczniejszych społeczności imigranckich zamieszkujących miasto.
Organizacja zajmuje się budowaniem i rozwijaniem dobrosąsiedzkich stosunków współpracy i przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami na wschód od Bugu.
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zajmuje się badaniem i dokumentacją sztuki orientalnej, organizacją dotyczącego jej życia naukowego i integracją jego uczestników, nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych w zakresie jej badań, opracowywaniem metod jej konserwacji, misjami ratowniczymi jej zabytków, prowadzeniem własnego biuletynu na jej temat, a także książek, katalogów itp., wykownywaniem ekspertyz oraz pracą doradczą w jej zakresie.

Strona 3 z 5